ครูมวยต้องเป็นคนถือศีล มีธรรมะ ตอนที่ 1

เพื่อให้ครูมวยเป็นผู้ที่งามพร้อมทั้งกาย วาจาและใจ นอกจากจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้ว ควรมีธรรมะประจำใจดังต้อไปนี้

1พรหมวิหารสี่ ได้แก่

เมตตา ครูมวยควรมีจิตปรารถนาที่จะให้นักกีฬาของฅนมีความสุข คือ สุข ทังกายและสบายใจในการฝึกซ้อม    เมื่อนักมวยประสบปัญหาต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว การเรียน หรือทางด้านสุขภาพก็ตามครูมวย มวยไทย ควรจะพยายามให้ความช่วยเหลือให้นักมวย พ้นหรือ บรรเทา จากปัญหานั้น ๆ

มุทิตา ครูมวยที่ดีนั้น เมื่อนักมวย ประสบความสุขความสำเร็จก็มีความปีติ ยินดีในความสำเร็จของนักกีฬาด้วยอุเบกขา ครูมวยที่ดีควรเป็นผู้ที่วางใจเป็นกลาง วางเฉยไม่ลำเอียง ไม่รักหรือ อคติต้อนักมวย คนใดคนหนึ่ง มีความปรารถนาต่อ ทุกคนโดยเสมอภาค ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง

2อิทธิบาทสี่ ได้แก่

ฉันทะ ครูมวยควรเป็นผู้ที่มีความรัก ความศรัทธาและมีความพอใจในการ รักในวิชาชีพที่สอนและให้คำปรึกษาแก่นักมวยไทยทำด้วยใจรักเพื่อให้ ได้รับ ประโยชน์จริง ๆ

วิริยะ ครูมวยควรเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง มีความมานะพยายามในการ สอนและการฝึก มวยไทย หาความไหม’ ๆแกและสอน ให้ทันต้อเหตุการณ์อยู่เสมอ

จิตตะ ครูมวยเป็นผู้ที่มีความตั้งใจเอาใจใส่ต้องาน มีความรับผิดชอบต่อการ สอนและการฝึก

วิมังสา ครูมวยควรเป็นผู้ที่รู้จักใช้’วิจารณญาณและปัญญาในการคิดหาเหตุ ผล รู้จักค้นหาวิธีทำให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว