ปริมาณเกลือแร่ที่สำคัญต่อนักมวยตู้

มีหลักฐานยืนยันว่าการมีภาวะโภชนาการที่ดีของในนักมวยตู้ ไม่จำเป็นต้องมีการเสริมวิตามิน และเกลือแร่ เนื่องจากพบว่าไม่มีผลต่อการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายแต่อย่างใด แต่จะมีผล เสริมสมรรถภาพเฉพาะในกรณีที่ร่างกายขาดสารอาหารเหล่านี้ อย่างไรก็ดีมีนักวิจัยบางกลุ่ม เสนอให้มีการเพิ่มวิตามินในนักมวยตู้ ที่ใช้แรงงานมากตามความต้องการของสารอาหาร เพื่อช่วยในปฏิกิริยาเคมีในการที่สร้างพลังงานในร่างกาย โดยเพิ่มจากสัดส่วนที่พอเหมาะของความต้องการปกติ เช่น ในคนปกติที่มีความต้องการพลังงาน 2000 กิโล แคลอรี และวิตามินซี 60 มิลลิกรัมต่อวัน เมื่อความต้องการสูงขึ้นเป็น 3000 กิโลแคลอรี ความต้องการวิตามินซีจะเพิ่มเป็น 90 มิลลิกรัมต่อวัน จึงแนะว่า ผู้ฝึกสอนเป็นจำนวนมากที่กำหนดให้นักมวยตู้ ได้รับการเสริมวิตามินและเกลือแร โดยยึดหลักว่า “ถ้าน้อย ๆดียิ่งมากก็ยิ่งดี” โดยไม่คำนึงถึงต้อเท็จ จริงที่ว่าการได้รับวิตามินและเกลือแร่สูงจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น การได้รับวิตามินซี สูงจะทำให้เกิดการแพ้โดยมีผื่นขึ้นตามตัว การได้รับวิตามินเคสูง จะทำให้เกิดการผิดปกติ ของระบบประสาทที่ไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจ การได้รับเกลือมากเกินไปทำให้เกิดผิด ปกติในระบบการย่อยอาหาร และดุลเกลือแร่ เป็นต้น

อ่านแล้วจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใหม่หรือว่ากีฬาอะไรนั้นปริมาณสารอาหารปริมาณเกลือแร่และวิตามินที่ควรจะได้รับต่อวันนั้นก็เท่ากับปริมาณเกลือแร่และวิตามินที่คนทั่วไปได้รับในประจำวันนั่นเองเนื่องจากว่าถ้าหากวันไหนใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆมากก็จะต้องไปใช้จำพวกสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งแทนนั่นเอง