ความสำคัญของสมรรถภาพทางกายต่อมวยไทย 2

4 การฝึก มวยไทย แต่ละประเภทจะต้องฝึกท่าทาง ทักษะ การเคลื่อนไหวให้เหมือนกับสภาพจริง ๆและไม่ควรจะฝึกกีฬา อื่น ๆควบคู่ไปด้วย ยกเว้นการยกน้ำหนักเพื่อให้ กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฝึกจนให้เกิดทักษะขันอัตโนมัติ

5 หลังการฝึกในแต่ละวันจะต้องมีเวลาพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชมต่อหนึ่งคืน และในเวลากลางวันจะต้องมีเวลาพักผ่อนระหว่างการฝึกแต่ละครั้ง เช่น ช่วง เข้าฝึกแล้วพัก กลางวันฝึกแล้วพัก ตอนเย็นฝึกแล้วพัก หลังรับประทานอาหารเย็นแล้ว จะ ต้องพักผ่อนและนอน เป็นต้น

6 การฝึกจะต้องเกตลอดปี เริ่มการฝึกควรจะฝึกความอดทน สร้างความแข็งแรงทั่วๆ ไป และฝึกทักษะช่วงต้นใน 3 เดือนแรก 3 เดือนต่อมาควรจะต้อง แกให้หนักขึ้น แกความอดทนเฉพาะสร้างความแข็งแรงเฉพาะ แกทักษะให้หนักขึ้น แกการ ประสานงานของทีม 3 เดือนต่อมาแกการประสานงานของทีมหรือแกทักษะและความแข็ง แรงให้พร้อมที่จะทำการแข่งขัน และการฝึกให้นักมวยไทยเต็มที่ พร้อมที่จะแข่งขัน แล้ว เมื่อเข้าฤดูการแข่งขัน ก็แกให้เบาลง แกเพื่อให้ร่างกายพักเล็กน้อย จะได้เกิดความคล่องแด่วและคงสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไป

7 อาหารของนักมวยไทย นั้นจะต้องครบทุกประเภท กล่าวคือ ในแต่ละมื้อจะต้องมีโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ผัก ผลไม้ เกลือแร และวิตามิน แต่นักมวยไทย ควรรับประทาน อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตให้มากและรับประทานให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายไม่ควรรับประทานอาหารที่ไม่เคยรับประทานมาก่อน โดยเฉพาะในฤดูการแข่งขัน เรื่องการ รับประทานอาหารจะต้องระมัดระวัง อย่ารับประทานอาหารที่รสจัด อย่ารับประทานอาหาร มากไป เพราะทำให้ระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายของเสียผิดระบบเดิมไป จะทำให้หมด แรงได้ง่าย